Menu
nlenfrde
Sinds 1-1-2018 is dit het schrikbarend aantal kinderen van verstoten ouders:

Als we er niets tegen doen zullen er dit jaar nog eens 2069 kinderen de dupe worden van ouderverstoting, dat zijn gemiddeld 2 kinderen per uur!

Zwartboek toont misstanden JeugdbeschermingBrabant aan.

7 dossiers vol fouten en misleidingen

Er is een zwartboek samengesteld over de Gecertificeerde Instelling Jeugdbescherming Brabant met als titel:  Jeugdbescherming Brabant de doodlopende weg in de jeugdzorg! Afgelopen week hebben de pleegouders van Baby Hannah in een interview een beeld geschetst over de fouten die de gecertificeerde instelling Jeugdbescherming Brabant (JBB) heeft gemaakt voorafgaand aan en na de ontvoering. Het dossier Baby Hannah is een van de dossiers die is opgenomen in het zwartboek over JBB wat op 7 september jl. aan de gecertificeerde instelling is toegezonden. Afschriften van het zwartboek zijn o.a. gestuurd aan de Ministers Hugo de Jonge en Sander Dekker, Inspectie Gezondheid&Jeugd, rechtbanken in Brabant, alle gemeenten in Brabant en de tweede kamer commissie Jeugdzaken. Het zwartboek is samengesteld door Krijn ten Hove, vicevoorzitter van de Stichting (H)erken Ouderverstoting.

De volgende conclusies worden getrokken:


Het is niet vanzelfsprekend dat JBB beschikkingen van de rechter opvolgt.
Interne klachtencommissie van JBB stelt vast de regiodirecteur de geheimhouding schendt.
JBB heeft geen mensen in dienst die verstand hebben van Ouderverstoting.
Bestuurder van JBB wordt door de interne klachtencommissie verweten dat hij niet professioneel communiceert met cliënten en geen antwoord geeft als hij wordt aangesproken op de fouten in zijn organisatie.
Adviezen van de Raad voor de Kinderbescherming worden niet opgevolgd.
Er wordt onjuiste informatie aan de rechtbank verzonden met als doel de rechter te beïnvloeden.
Er wordt niet aan waarheidsvinding gedaan.Dit zijn zomaar wat schokkende voorbeelden uit de werkwijze van JBB. Voorbeelden die voortkomen uit een analyse van een groot aantal dossiers. En de reacties van JBB baart de samensteller grote zorg. "Standaard reageert men met opmerkingen dat ouders die klagen emotioneel zijn en hun eigen aandeel niet kunnen zien. Men herkent zich nooit in het verhaal van een klagende ouder. Zo ook bij de ontvoering van Baby Hannah waren dit de standaard antwoorden. Maar deze antwoorden tonen aan dat de bestuurder de opmerkingen van de ouders niet relevant vindt maar ook dat het bij deze instelling op bestuurlijk niveau ontbreekt aan gevoel en inzicht voor de complexe en emotionele materie waar JBB zich mee bezig houdt", aldus Krijn ten Hove.

Ouderverstoting


Een jaar terug geeft bestuurder René Meuwissen in een interview aan dat zijn organisatie overstelpt wordt met een groeiend aantal hoog conflictscheidingen.Bij een hoogconflictscheiding is sprake van een cluster B stoornis bij 1 van de ouders, waardoor deze ouder de scheiding niet kan verwerken en in de vechtstand blijft staan. Er is dus sprake van slechts 1 ouder die blijft vechten.  10 tot 12 % van de bevolking heeft een dergelijke stoornis, wat duidelijk tot uiting komt in de hoog conflict scheiding, 15 % volgens het visiedocument echtscheiding van de rechtspraak.  Een toenemend aantal kinderen komt daarbij in een loyaliteitsconflict.  Door een gebrek aan kennis wordt ouderverstoting niet herkend en vervolgens ook niet erkend door JBB. In alle dossiers in het zwartboek is sprake van meerdere vormen van  kindermishandeling, waaronder ouderverstoting. Ouderverstoting  is begin dit jaar n.a.v. het rapport scheiden zonder schade erkend als emotionele kindermishandeling.  Door niet goed te handelen vergroot JBB de gevolgen hiervan. Uit internetfora blijkt duidelijk dat ouderverstoting een belangrijk en zorgelijk thema is, zo zorgelijk dat in de tweede kamer, mede op aandrang van het platform herken ouderverstoting, een motie is aangenomen om ouderverstoting strafbaar te stellen. 

Veel cliënten gesproken

De samensteller heeft met ca dertig cliënten gesproken en de dossiers getoetst. "Zeven van deze cliënten hebben hun dossier vrijgegeven om uit te publiceren, wetende dat ze hiermee een risico nemen op sancties van JBB." Dit zwartboek is tot stand gekomen na gesprekken tussen de samensteller en diverse gemeenteraadsleden en wethouders die hun zorgen uitspraken over JBB. Men wilde graag een indringend beeld krijgen van deze instelling. Met die boodschap, en de wetenschap dat er door de Kinderombudsman al onderzoek werd gedaan in een specifiek dossier, is ten Hove aan de slag gegaan met de samenstelling. In het onderzoek van de Kinderombudsman wordt al gekeken of JBB zich aan de wet- en regelgeving houdt, het Haags Kinderrechtenverdrag wel gevolgd wordt en of men cliënten wel behoorlijk behandelt.

Met dit zwartboek roept de samensteller de controlerende organen, Minister, Inspectie en Colleges van B&W, op om de Gecertificeerde Instelling ter verantwoording te roepen en inzicht te geven in de werkwijze en bejegening van de cliënt. Maar tevens is in dit zwartboek te lezen hoe dingen anders zouden kunnen met adviezen voor zowel de landelijke als de lokale overheden. Hiermee is het voor Stichting HOVS niet alleen een boek om de instelling aan te spreken maar ook direct een pamflet om zaken in het belang van betrokken kinderen te wijzigen.

De Stichting (H)erken Ouderverstoting 

De Stichting (H)erken Ouderverstoting is op 12 juli 2018 opgericht en heeft tot doel bekendheid te verwerven voor ouderverstoting in de breedste zin van het woord, inclusief de maatschappelijke en psychologische gevolgen van ouderverstoting. Ouderverstoting staat een gezonde identiteitsontwikkeling van het kind in de weg, waarvan het kind op volwassen leeftijd meerdere grote problemen ondervindt.  Ouderverstoting is geestelijke  kindermishandeling.  De stichting HOVS richt zich niet alleen op de herkenning en erkenning van ouderverstoting maar wil actief bijdragen aan de totaal oplossing om dit probleem uit de wereld te helpen. "We hebben er voor gekozen om dit als stichting te doen omdat we in de afgelopen jaren teveel goede initiatieven van individuele of kleine groepen ouders hebben zien stranden. De ervaring leert dat instanties als gemeenten, ministeries, jeugdzorg, politieke partijen, rechtspraak, onderwijsinstellingen en klinisch psychologen bij voorkeur met een officieel orgaan praten. En dat geldt ook voor de pers: dat orgaan is er nu: Stichting (H)erken Ouderverstoting (Stichting HOVS)", aldus Arnoud Siekmans, voorzitter van de stichting HOVS.

Jaarlijks komen er 16.000 kinderen bij die te maken krijgen met ouderverstoting. Op dit moment zijn er zeker 1 miljoen mensen in Nederland die slachtoffer zijn van ouderverstoting. Dit betreft niet alleen de kinderen en de verstoten ouder maar ook grootouders, ooms en tantes, neefjes en nichtjes en vrienden van de betrokken kinderen en de verstoten ouder.

In het bestuur van de Stichting HOVS zitten ouders en groot ouders die te maken hebben met ouderverstoting Voorzitter van de stichting is Arnoud Siekmans. De overige leden van het bestuur zijn Krijn ten Hove(vicevoorzitter), Marieke van Woerkom(secretaris) en Cor Schop(penningmeester).

Ouderverstoting is not done!

Bijlagen

 

8.5 MB pdf Het Zwartboek

 

 

 

874 KB pdf Begeleidende brief Zwartboek