Menu
nlenfrde
Sinds 1-1-2019 is dit het schrikbarend aantal kinderen van verstoten ouders:

Als we er niets tegen doen zullen er dit jaar nog eens 13517 kinderen de dupe worden van ouderverstoting, dat zijn gemiddeld 2 kinderen per uur!

Raad van Kinderbescherming, geen vastgestelde feiten, geen waarheidsvinding, bevorderen ouder verstoting.

Het is ons ter ore gekomen, dat desbetreffende raadonderzoekster nu met pensioen is, opgelucht haalden wij adem. Fijn, dan kan zij geen schade meer aanrichten. Eerder dit jaar wende ik mij tot de officier van justitie, omdat er sprake was van het kunnen vervolgen in het strafrecht, aangezien we te maken hebben met beëdigde ambtenaren als we spreken van de Raad van Kinderbescherming. Klachten gesprekken reeds voltooit , waar de ontkenning die wij keihard bewezen op papier en uit opgenomen gesprekken vastgesteld hadden als feitelijk bewezen!. Hier schrokken ze van, het stelletje onbenullen, die denken misbruik te kunnen maken van het recht en kinderen ernstig te schaden.

Aangifte

Hierbij doen wij aangifte van verschillende ernstige overschrijdingen inzake de gedragscode en werkwijzen en strafbare feiten gepleegd door de raadonderzoekster M. Prast en juridisch deskundige dhr. Ritmeijer en de overige leden van de Raad van kinderbescherming die betrokken zijn bij onze zaak. We spreken hier van beëdigde ambtenaren, die zich hier schuldig aan maken derhalve kom ik uit op het strafrecht. Aangifte politie is reeds bewerkstelligd maar ook bekend, dat deze niet optreden zoals zij behoren te doen.

Mislukt Triastraject

Het begon met de raadonderzoekster die bij ons thuis twee gesprekken heeft gehad naar aanleiding van een mislukt Triastraject, waar bevestigd door de raadonderzoekster het hoofdzakelijk ging om het  belang van de moeder, waar het bij vader om het belang ging van de kinderen, 2 lijnen die niet samen komen en die opgepakt worden door een partijdige raadonderzoeker en vader denkt af te kunnen branden op enkel de woorden van een eeuwig frustrerende labiele moeder. Waar is de waarheidsvinding?, de vastgestelde feiten?

Partijdig opstellen

Tot mijn grote verbazing ging mevr. M. Prast uit van gegevens van het mislukte Trias-traject en stelde zij zich gelijk zeer partijdig op jegens ons en overtrad hierbij het protocol gedragscode die zij dient te handhaven. Tevens is er sprake van ernstige bejegening,waaronder schreeuwen tegen ons en afdwingende chantage i.v.m stopzetting omgang en laster betreffende het presenteren van niet vastgestelde feiten richting de rechtbank. Zij negeert correctie vanuit een sepotcode wijziging of enigszins andere correcties of aanpassingen door te voeren.

Zij heeft een beeld van vader neergezet als alcohol en drugsmisbruiker, een incapabele vader in overeenkomst met de moeder, ook terug te vinden als zijnde: waarschijnlijk is er sprake van alcohol en drugsmisbruik?gebaseerd lijkt het op 20 jaar oude feiten uit het register, die reeds verwijderd moesten zijn, aangezien we spreken van het jaar 96/97. Zij heeft klakkeloos leugens van de moeder overgenomen en haar ondersteund. Wij kunnen hier spreken van een niet deugdelijk partijdig onderzoek, waarbij ouder vervreemding bevorderd is door mevr. Prast.

Daar zij zich nu ook schuldig maakt aan kindermishandeling, wat absoluut niet goed te keuren is voor een RvK. Meerdere klachten zijn reeds ingediend, maar ondanks dat, wordt er veelvuldige schending gepleegd van de WBp ( ook reeds een melding ingediend, bij de autoriteiten persoonsgegevens) Schending tbv de jeugdwet: omgang met de ouder, schending van het recht op omgang, schending met betrekking tot ouder verstoting. ( chantage en per direct aanpassen van de omgang) schending van de privacy, zonder toestemming misbruik maken van eenzijdig verhaal en noteren als feit, Schending van het recht van correctie/ aanvulling/ verwijdering en aanpassen n.a.v een vastgesteld feit, Het recht op omgang, het recht op informatie ernstige laster. Deze raadonderzoekster heeft een leugen/ laster gepresenteerd aan de rechtbank als een feit, volgens mij behoord dat niet volgens protocol.

Gezinsvoogd

Het gevolg hiervan is geweest dat zij door heeft gegeven aan de gezinsvoogd L.Bos, dat zij er niet vanuit moest gaan dat vader en stiefmoeder aan het belang van het kind denken, maar moeder absoluut wel. Wel geeft zij dan aan dat moeder wel uitspraken doet richting de kinderen, die niet bevorderlijk zijn, maar dat moeder hier wel op zal letten. Halend uit het contactjournaal van de gezinsvoogd. Dat moeder alles aan elkaar vast zit te liegen, zij een borderline stoornis heeft, zij geestelijke mishandeling pleegt op de kinderen door ze te belasten met negatieve volwassen uitspraken over vader en zijn gezin, tevens nog nooit gecommuniceerd heeft, een omgangsregeling zit te ontkennen( waar getuigenverklaringen van ons in het dossier zitten) waar zij al jaren frustreert in de omgang, door de omgang stop te zetten uit eigen belang en dat zij nog nooit informatie heeft gedeeld met de vader over de kinderen. Dat zij de kinderen tegen de familie van vader en hem zelf op zet, dat zij ouder verstotend bezig is, dat haar kinderen in een loyaliteitsconflict zitten en dat de kinderen met gedragsproblemen kampen.  Grove misbruik van gezag duidelijk aantoonbaar.

Objectief handelen

Voor mevr. Prast was dit doorslaggevend om dit allemaal om te zetten richting vader en zijn gezin, want het blijkt volgens de Raad van Kinderbescherming dat kinderen juist gebaat zijn met deze handelingen van de moeder en dit kan haar niet verweten worden blijkbaar. Als mevr. Prast objectief gehandeld had als een waardig onderzoekster en normaal iemand aangehoord had ipv zo bevooroordeeld te zijn had zij echter kunnen constateren dat er niets aan de hand was met vader. Dat vader zijn stiefkinderen die vaderloos zijn al jaren opvoed als zijn eigen en deze kinderen goed in het leven staan, geen gedragsproblemen hebben. Waarbij de valse beschuldigingen drank en drugs volledig in het niet vallen, tevens bevestigd vanuit het O.M, echter weigert de raadonderzoekster dit te herstellen. Zij is in het bezit van het gerectificeerde document.  Dat vader bekend is als jeugdwerker en goed om kan gaan met jeugdigen, dat zowel vader als stiefmoeder goed in het leven staan, alleen dat wij te maken hebben met een ernstig jaloerse moeder vol met afgunst die er alles al jaren aan doet om het contact met vader te verbreken en hem compleet probeert te vernietigen met zijn gezin. Dat dit allerminst bevorderlijk is voor de kinderen, die hierdoor in het geding zijn gekomen en er niet uit zullen komen zolang de moeder deze allesvernietigende strijd voortzet.

"Spelletje"

De alles slopende werking die deze vrouw heeft met al haar leugens komen helaas niet tot een einde en zolang dit spelletje in samenwerking met de Raad v Kinderbescherming. Die hun eigen protocol gedragscode overschrijden en een moeder die altijd heeft gefrustreerd en zich schuldig heeft gemaakt aan ernstige laster richting vader en zijn gezin en kindermishandeling pleegt bij haar eigen kinderen. Ik wil er graag op wijzen dat we te maken hebben met vier kinderen, waarvan er twee niets van doen hebben met de Raad ( thuiswonende kinderen bij vader). zelfs deze kinderen mogen hier laster van ondervinden.

Dit is in het geheel ontoelaatbaar maar blijkt ook onoplosbaar dankzij de Raad van Kinderbescherming. Hieruit kan ik concluderen dat de raad van kinderbescherming mevr. Prast en het team zich schuldig maken aan kindermishandeling door de door hun bevooroordeelde houding en een onderzoek gebaseerd op leugens en onware feiten. De raad die een moeder steunt die haar gezagsverplichtingen al jaren overschrijd, infoplicht en omgang, stimuleren van een band richting de vader, die volkomen wordt genegeerd. Terwijl bij deze bevinding ontzetting uit het ouderlijk gezag gerechtvaardigd zou zijn, ter bescherming van de kinderen. Ouderverstoting is reeds zichtbaar aanwezig bij het jongste kind van vader. Het kind is belast met negatieve denkwijze over vader en dit wordt tot op heden bevorderd door de moeder.

De moeder mag openbare laster plegen, fraude plegen m.b.t belasting en lijkt totaal geen verplichtingen te hebben en mag zoals zij denkt openbare laster plegen jegens vader. Niemand die daar wat aan doet, terwijl we het hier hebben over algehele vernietiging van een compleet gezin dankzij de Raad van kinderbescherming en de moeder, zij maken zich schuldig aan kindermishandeling en bevorderen een ouder met gezag om het kind zo te blijven belasten.

Officier van Justitie

Ik wend mij tot u Officier van Justitie, omdat de Raad het blijkbaar niet wil zien en ze elkaar indekken, om er op deze valse manier mee weg te komen. Ik ben van mening dat de raadonderzoekster het gehele protocol heeft overschreden en daarbij ondersteund wordt door de jurist en haar team. Is dit een overheidsinstantie? Heb ik te maken met beëdigd ambtenaars, die alle wettelijke bepalingen en eisen aan hun laars lappen? Is het hun recht, dat zij mijn man en mij zo neer mogen zetten?. Bij indiening van een klacht is gebleken, dat zij deze veelvuldig negeren. Uiteindelijk komt er nu een klachtenprocedure, waarbij zelfs de jurist toezegging doet i.v.m opvraag informatie uit het dossier/ contactjournaal van de Raad en er uiteindelijk op terug komt en vervolgens ontkent. Het opgenomen gesprek valt helaas niet te ontkennen en hier is de jurist dhr. Ritmeijer reeds op gewezen, die compleet uitgeschreven is op de mail.  Het blijkt dat de Raad het recht in eigen hand neemt en volgens misbruik maakt van hun machtspositie met alle gevolgen van dien voor de kinderen en voor vader en zijn gezin met daarbij nog twee kinderen die ernstig belast worden, dankzij al deze valse beschuldigingen en ernstige laster.

  • Mevr. Prast heeft het protocol RvK ernstig overschreden, is ver buiten haar boekje getreden en heeft niet als waardig beëdigd ambtenaar opgetreden volgens het wettelijk vastgelegd protocol.
  • Mevr. Prast heeft ernstig bejegend en gebruik gemaakt van chantage en zich zeer partijdig opgesteld. 
  • Mevr. Prast heeft zich schuldig gemaakt aan machtsmisbruik vanuit haar beëdigde functie.
  • Mevr. Prast heeft een rapportage van niet vastgestelde feiten, geen gedegen onderzoek verricht gebaseerd op het kunnen vaststellen van feiten,  gepresenteerd aan de rechtbank. Waar de rechter welgeteld 1 blik op werpt en de veroordeling staat vast, het maakt immers niet uit of je nu beëdigd bent of niet aan waarheidsvinding doet in ons kromme familierecht. Waar ook is gerechtvaardigd, om een onderzoek te doen bij de familierechters en hun is duidelijk voor te lichten, wat hun taak is en zij niet klakkeloos iets aan kunnen nemen van een RvK, ook een rechter maakt zich zo schuldig aan het in de hand houden van ouderverstoting- kindermishandeling. Het is enorm triest, dat niemand daar is toezicht ophoudt. 
  • Mevr. Prast heeft zich schuldig gemaakt aan het vastleggen van niet ware feiten, ernstige laster, jegens vader en gezin. 
  • Mevr. Prast heeft zich schuldig gemaakt aan ouderverstoting/ kindermishandeling, door voor de moeder paraat te staan en haar te ondersteunen. Kinderbescherming?????.
  • Mevr. Prast en natuurlijk haar team, met daarbij juridisch deskundige dhr. Ritmeijer hebben de wet overschreden m.b.t. WBp, melding hierover ligt ook reeds bij het autoriteiten persoonsbescherming. Zij hebben zich schuldig gemaakt aan het niet doorvoeren zoals bepaald in de WBp correctie/ wijziging en aanpassing gegevens en negeren een justitiële correctie, waarbij de rapportage hersteld moet worden.  Betrekken stiefkinderen bij hun leugens, zonder toestemming van mij of mijn man.

Wij als ouders en de kinderen zijn slachtoffers van de raad van kinderbescherming kunnen wij concluderen en wensen dat de rapportage gecorrigeerd wordt naar behoren. Wij vinden het een schande, dat deze mensen zichzelf in stand kunnen houden met een beëdiging als bescherming voor kinderen. Terwijl ze zich mede schuldig maken aan kindermishandeling en algehele ouder verstoting, door op deze manier te werk te gaan. Gevraagde actie om deze mensen te berispen is gewenst, in een beëdiging wordt je belast met rechten en plichten waar je, je aan te houden hebt. Bij het niet houden aan de voorwaarden, mag verwacht worden, dat je ontheven wordt wegens misbruik maken van een functie onder ede bekrachtigd.

Bron: Soraya Warnar- Soer

februari 2018